Guziki

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły ul. Sienkiewicza 117, 90-301 Łódź, e-mail:kontakt@gim5.elodz.edu.pl.
 2. Szkoła powołała Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Klaudia Kostrzewa. Z Inspektorem Danych Osobowych możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@gim5.elodz.edu.pl. Adres korespondencyjny: Publiczne Gimnazjum nr 5 Inspektor Danych Osobowych, 90-301 Łódź ul. Sienkiewicza 117. Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez szkołę, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany mailowo. 
  Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowano cofając zgodę.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-03-2019 - Edycja treści.

09-10-2018 - Edycja treści.

08-10-2018 - Edycja treści.

03-07-2018 - Edycja treści.

18-06-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 108